Privacyreglement Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk

home

Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk is voornamelijk actief op het gebied van begeleiding, therapie en supervisie. Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliŽnten. Het doel van dit privacyreglement is de cliŽnten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliŽnt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Artikel 1: Begripsbepalingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:
Registratie: de administraties van Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk
CliŽnt: de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk met het verzoek een van de door Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk geboden diensten te ontvangen.

Artikel 2: Doel van de registratie.

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een therapie en/of supervisie traject, welke Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk in samenwerking met de cliŽnt uitvoert. Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hiervoor bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3. Opgenomen gegevens.

Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk verwerkt de gegevens die door haar cliŽnt/opdrachtgever bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, informatie over doel van de vraag/opdracht en achtergrondinformatie over de aanleiding van de hulpvraag.

Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) cliŽntgegevens is 1 jaar* na afsluiting van de begeleiding. De bewaartermijn van medische cliŽntgegevens en/of dossiervorming tav begeleiding en therapie is 15 jaar.

* In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie. Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie met een bewaringstermijn van 5 jaar.

Artikel 5. Toegang tot de registratie.

Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk wijst de cliŽnt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in haar registratie. De cliŽnt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien. Binnen Haptonomiepraktijk Vreeswijk heeft alleen Astrid Boonekamp het recht om persoonsgegevens te mogen inzien. Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid. Astrid Boonekamp kan persoonsgegevens verstrekken aan derden, uitsluitend met toestemming van de cliŽnt en in het belang van de begeleiding van de cliŽnt. Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van cliŽnt zoals: inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 6: Correctierecht.

Indien een cliŽnt wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk, die daarop binnen een maand een beslissing neemt.

Artikel 7. Klachten.

Indien cliŽnt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot de Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk. De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord.

Artikel 8. Looptijd en inwerkingtreding.

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

Dit reglement is in werking getreden per 25 mei 2018 en is via de website van Astrid Boonekamp, Haptonomiepraktijk Vreeswijk in te zien.